login
Inicia sessió

register
Registra't

Joves

Articles de la categoria: Formació professional

Orientació acadèmica CFGS

Comentaris (0)27-04-2018 16:07:11Formació professional

Orientació acadèmica CFGM

- Cicles formatius de grau mig:

Fusta, moble i suro

-Fusteria i Moble

-Instal·lació i Moblament

Imatge i so

-Vídeo, Discjòquei i So

Indústries alimentàries

-Elaboració de Productes Alimentaris

-Forneria, Pastisseria i Confiteria

-Olis d'Oliva i Vins

Informàtica i comunicacions

-Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Maritimopesquera

-Cultius Aqüícoles

-Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions

-Navegació i Pesca de Litoral

-Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques

Sanitat

-Cures Auxiliars d'Infermeria

-Emergències Sanitàries

-Farmàcia i Parafarmàcia

Serveis socioculturals i a la comunitat

-Atenció a Persones en Situació de Dependència

Transport i manteniment de vehicles

-Carrosseria

-Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

-Electromecànica de Maquinària

-Electromecànica de Vehicles Automòbils

-Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d'Electromecànica de Vehicles Industrials

-Electromecànica de Vehicles, perfil professional d'Avions amb Motor de Pistó

-Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

-Manteniment de Material Rodant Ferroviari

Comentaris (0)27-04-2018 13:34:32Formació professional

Batxillerat

Hi ha 3 modalitats de batxillerat:

- Ciències i tecnologia.

- Arts.(dibuix i arts escèniques)

- Humanitats i ciències socials.

Calendari:

Publicació de l'oferta: 10 de maig del 2013.

 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 23 de maig de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny de 2013.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 28 de juny de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l'avaluació de setembre: de l'1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
  • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.
 • Documentació i criteris de prioritat:
 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

  Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris. El barem s'aplica en relació amb el centre i l'ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

  Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.


  A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

  • Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
   • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.
   • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • Si l'alumne o alumna és major d'edat:
   • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
   • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.


  B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

  Criteri específic

  • Tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts.
   • No s'ha de presentar documentació.


  Criteris generals

  • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
   • Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

    Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
    Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

    El centre comprova directament aquestes circumstàncies en els casos següents:
    • S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
    • S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
    • Si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
  • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (o proximitat del lloc de treball de l'alumne o alumna major d'edat).
   • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
   • Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
   • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
   • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

    La documentació a presentar és:
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
    • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
    • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
  • Renda anual de la unitat familiar
   • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
    • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
  • Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans
   • Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

    La documentació a presentar és:
    • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
    • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
    • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.
   • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que en permeten l'accés, o bé si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.


  Criteris complementaris

  • Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
   • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
   • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
  • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
   • Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els PQPI i els cicles d'FP de grau mitjà.
   • Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys
    • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

  Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

  Els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els alumnes que segueix programes esportius d’alt rendiment ho poden fer constar a la sol·licitud de preinscripció perquè, encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres que tenen l’horari adaptat.

  En aquests casos s'ha de presentar la documentació següent:

  • Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música o dansa i l'educació secundària obligatòria.
   • Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s'està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
  • Alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment.
   • Certificat del Consell Català de l'Esport.
  • Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell.
   • Còpia del DOGC o del BOE on està publicat la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne o l'alumna, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys, o certificat del Consell Català de l'Esport.
Comentaris (0)09-04-2013 10:00:14Formació professional

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar, en el termini establert, la documentaciósegüent:

a) Documentació identificativa

 • Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • Si l'alumne o alumna és major d'edat:
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.


b)
Documentació acadèmica

Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

 • Les qualificacions de la prova d'accés que no es puguin presentar durant el període de preinscripció perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials es poden aportar fins al 7 de juny de 2013 inclòs. Si no es presenta la qualificació dintre d'aquests terminis, la sol·licitud no s'assigna.
 • En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent.


Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via d'ESO o estudis equivalents (FP1 o 2n de BUP), es fa una reserva de places del 80%. Per als alumnes que accedeixin via prova d'accés o que tenen exempció total d'aquesta prova, curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20%. Si en presentar la sol·licitud l'alumne encara no ha completat els estudis que permeten accedir-hi, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les places queden disponibles per als alumnes que procedeixin d'altres vies.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre.

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar& la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat.

Per als participants en el procés ordinari l'assignació de places es fa tenint en compte la nota al·legada. En cas d’empat es prioritzaren les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no s'ha aportat la nota global de l’ESO, s’utilitza aquesta nota.

Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaren seguint els mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades.

Comentaris (0)08-04-2013 23:09:17Formació professional

Calendari dels CFGM (GRAU MIG)

 • Publicació de l'oferta: 10 de maig del 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 23 de maig de 2013.
  • Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 7 de juny de 2013 inclòs.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny de 2013.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 28 de juny de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional: de l'1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
 • Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:
  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 6 de setembre de 2013
  • Presentació de sol·licituds al centre: 9 i 10 de setembre de 2013

* Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses i matrícula: 12 i 13 de setembre de 2013

Comentaris (0)08-04-2013 23:05:51Formació professional

Formació professional

esquema_educacio_banner.png

Comentaris (0)07-04-2013 17:27:58Formació professional